Rasmussen Thomas, Bean Stalk I, 2012

Rasmussen Thomas, Bean Stalk I, 2012